Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl


Angielski | Niemiecki | Rosyjski | Francuski | Hiszpański | Włoski | Grecki | Duński | Norweski
Rzetelna Firma
KIOSK SŁOWNICTWO.PL
materiały edukacyjne do nauki języków obcych

- kursy językowe MP3, audiobooki, książki i podręczniki w wydaniach cyfrowych -
Kursy językowe na MP3 | Pakiety audio | E-podręczniki | E-książki | Angielskie Audiobooki | E-prasa za darmo | Dołącz do Klubu | Kontakt

REGULAMIN NEXTO

(Ostatniej aktualizacji dokonano 24 stycznia 2012 roku.)

 

[Regulamin]

§ 1.

 

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej Nexto oraz innych serwisów internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet (zwanych dalej łącznie „Serwisem”). Korzystanie lub rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczna z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

 

[Administrator]

§ 2.

 

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierowie, przy ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284503, NIP 8222229291, REGON 141022104  (dalej „Administrator” lub „NetPress”), o kapitale zakładowym w kwocie 4 206 550 zł.

 

[Serwis i Produkty]

§ 3.

 1. Serwis składa się:
  1. ze strony internetowej Nexto, za pomocą której można zamówić bezpłatnie bądź zakupić publikacje prasowe, książki w formie cyfrowej, książki w formacie mp3 oraz innego rodzaju produkty w wersji elektronicznej (zwane łącznie „Produktami”) oraz
  2. stron internetowych sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet pod adresem Nextranet, tj. sklepów należących do osób pośredniczących w sprzedaży Produktów dostępnych w Nexto.
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie oferowanych w nim Produktów, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.

 

[Użytkownik]

§ 4.

 1. Korzystać z Serwisu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, o ile:
  1. Dokona rejestracji w Serwisie
  2. Zaakceptuje Regulamin
  (dalej Użytkownik)
 2. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym w R.P. oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, z którego korzystają z Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także działania, których są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami albo są z innych względów niedopuszczalne, w ocenie Administratora. Decyzja Administratora jest w tym przedmiocie ostateczna.

 

[Sprzedaż i Dostawa Produktów]

§ 4.

 1. Celem dokonania zakupu Produktów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących informacji o sobie:
  1. Imienia,
  2. Nazwiska,
  3. Adresu do doręczeń (w przypadku produktów fizycznych lub dodatkowych upominków lub gratisów do sprzedawanych Produktów)
  4. Adresu email,
  5. Numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach na zasadzie dobrowolności)
 3. Przez rejestrację należy rozumieć założenie konta w serwisie lub wypełnienie odpowiednich pól celem zakupu Produktów bez logowania (tzw. zakup bez logowania/rejestracji konta).
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Chwila wpłynięcia należności za Produkty kończy procedurę zawarcia umowy.
 6. Informacje o cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonane za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.
 8. Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę albo w formie prenumeraty Produktów.
 9. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu, mając do wyboru kilka możliwości. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.

 

[Prenumerata do odwołania]

§ 5.

 1. Użytkownik może skorzystać z usługi „Prenumerata do odwołania” (dalej Prenumerata). Aktywacja Prenumeraty następuje w Systemie i oznacza zamówienie egzemplarza danego czasopisma a także kolejnych, przyszłych wydań publikacji. Użytkownik nie deklaruje terminu zakończenia Prenumeraty, może jednak zrezygnować z kontynuacji Prenumeraty składając odpowiednią dyspozycję w panelu konta Użytkownika, ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego.
 2. Opłata za Prenumeratę pobierana jest przez system automatycznie, za każde kolejne wydanie danej publikacji, z tym że pierwsza opłata za Prenumeratę pobierana jest po upływie 14 dni od aktywacji Prenumeraty. Opłatą obciążany jest rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej. Opłaty uiszczane są w cyklach miesięcznych z góry.
 3. Użytkownik ma możliwość przetestowania Prenumeraty na próbę, przez okres podany na stronie szczegółów produktu. Okres próbny jest liczony przez podaną na stronie szczegółów produktu liczbę kolejnych dni od momentu aktywacji Prenumeraty. W okresie próby Administrator nie pobiera opłaty od Prenumeraty. Prenumerata na próbę udzielana danemu Użytkownikowi jest jednokrotnie wobec danej publikacji. Po zakończeniu okresu Prenumeraty na próbę Prenumerata ulega automatycznemu przedłużeniu na zasadzie odpłatności.
 4. Funkcja Prenumerata nie jest dostępna dla Nextranetu i jest tylko dostępna dla serwisu Nexto.

 

[Płatności]

§ 6.

 1. Użytkownik może dokonywać płatności, za zakupy dokonywane w Serwisie za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego oraz płatności SMS Premium lub SMS MT.
 2. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości internetowej.
 3. Obsługą przelewów bankowych zajmuje się PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
 4. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za Produkty także za pomocą kart płatniczych.
 5. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien zalogować się na swoim koncie w Serwisie, złożyć zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 6. Serwis wymaga następujących danych, których podanie jest konieczne do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. numer karty,
  4. data ważności karty,
  5. kod CVC.
 7. Powyższe informacje zwane będą dalej Danymi.
 8. Dane przekazywane są realizatorowi płatności. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej jest PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Busi­ness Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531 (dalej Realizator).
 9. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonania płatności bez ponownego podawania Danych.
 10. W przypadku podania przez Użytkownika Danych bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych do Realizatora, na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1 złoty. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
 11. Dane nie są zapisywane w Serwisie Administratora. Użytkownik oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 12. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych w sposób określony w ust. 8 Użytkownik może aktywować usługę „zakupów 1-kliknieciem” (dalej Usługa). Aktywacja Usługi oznacza, Użytkownik może dokonywać szybkich zakupów i szybkich płatności kartą kredytową.
 13. Możliwość skorzystania z Usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem "kup 1 kliknięciem".
 14. Usługa może być w każdym czasie wyłączona przez Użytkownika w panelu konta.
 15. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych osobie trzeciej ani posłużenie się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika dostępu osobie trzeciej do konta w Serwisie.
 16. Płatność kartą płatniczą nie jest dostępna dla Nextranetu.

 

[Faktury VAT]

§ 7.

 1.  Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Użytkownicy żądający wystawienia faktury VAT wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres.

 

[Prawa autorskie]

§ 8.

 1. Administrator informuje, że wszelkie Produkty oraz inne publikacje i teksty (dalej łącznie jako Publikacje) dostępne w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 2. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (Utwory Administratora).
 3. Wobec powyższego, żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane, bez zgody uprawnionego podmiotu.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Nabycie egzemplarza Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do swojego pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 6. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 7. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie w odrębnym pisemnym porozumieniu z Administratorem.
 8. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na pięciokrotną aktywację nabytych Produktów, na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty oryginału. W przypadku wykorzystania limitu licencji, nie jest możliwe ponowne otrzymanie Produktu, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile Produkt jeszcze będzie dostępny w ofercie Serwisu.
 9. Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo wykorzystywać go w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Produktu, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
 10. Udostępnianie w Internecie zakupionych produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.

 

[Zabezpieczenie Produktów i dodatkowe Oprogramowanie]

§ 9.

 1. Wybrane Produkty dostępne w Serwisie podlegają zabezpieczeniu elektronicznemu przed nielegalnym korzystaniem. Specyfika zabezpieczeń może się różnić w zależności od formatu Produktu. Przykładowym zabezpieczeniem plików PDF jest niewielki program-wtyczka do Acrobat Reader’a – Fileopen, oprogramowanie Adobe Digital Editions.
 2. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny), poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Użytkownika, będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika i nabycia Produktu przez Administratora. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.
 3. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 4. Odtwarzanie niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator udzieli Użytkownikowi informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.
 5. Administrator prowadzi w języku polskim obsługę klienta, związaną z problemami technicznymi mogącymi wystąpić podczas korzystania z oprogramowania Fileopen, Adobe oraz z innych programów w zakresie niezbędnym do czytania zamawianych publikacji.

 

[Treści zawarte w Serwisie]

§ 10.

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych odpowiadają osoby umieszczające treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich Administrator treści te może usunąć.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w Produktach oraz w informacjach publikowanych w Serwisie, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu nie jest zaś ich autorem ani producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione przez strony trzecie, z uwzględnieniem Produktów oferowanych w ramach Serwisu, są własnością odpowiedniego autora lub wydawcy. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności tych Produktów i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się Produktem.
 4. Serwis zawiera linki do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub treści udostępnione na takich stronach.

 

[Reklamacje i zwroty]

§ 11.

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym dotyczące wad Produktów, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną, za pomocą Livechatu lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: NetPress Digital Sp. z o.o., ul. Zastawie 12, Kazimierów, 05-074 Halinów z dopiskiem "NEXTO".
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco w Serwisie.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza ponadto, iż jest świadom tego, że usługa świadczona w ramach Serwisu (m.in. sprzedaż i korzystanie z Produktów) nie może być zwrócona z uwagi na jej charakter, w związku z czym, Użytkownik nie może od umowy odstąpić na zasadach opisanych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Administrator mimo braku uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej udziela każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty w Serwisie specjalnej 30 dniowej Gwarancji Satysfakcji. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu, bez podawania przyczyny zwrotu, w terminie 30 dni od otrzymania Produktu (odstąpienie od umowy). Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 5. Zwrot produktów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego Produktu, podając jego nazwę lub inny identyfikator, identyfikator transakcji oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o woli zwrotu Produktu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.
 7. Decyzja Administratora o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych, wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane Produkty, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, po potrąceniu kosztów zwrotu poniesionych przez Administratora.
 8. Produkty mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po wysłaniu Administratorowi oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego Produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku Produktu).
 9. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne, wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty ceny (np. za punkty), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.

 

[Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników]

§ 12.

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności Serwisu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet oraz ich utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem a także wierzytelności względem Użytkowników.

 

[Zmiana Regulaminu]

§ 13.

 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o dacie ich dokonania.
 2. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 3. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje konto z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik jest stałym Użytkownikiem i nie godzi się na zmianę Regulaminu, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

 

[Postanowienia dodatkowe]

§ 14.

 1. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów bądź innych kwestii związanych z Serwisem, proszone są o wysłanie uwag do Działu Pomocy Nexto lub pod dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc. 
 2. Umowy zawierane z Użytkownikami utrwalane są w postaci elektronicznej. Udostępnienie umowy następuje na żądanie Użytkownika.
 3. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

[Polityka Prywatności]

§ 15.

 

 1. Niniejsza polityka Prywatności (dalej Polityka Prywatności) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierowie, przy ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000284503, NIP 8222229291, REGON 141022104  (dalej „Administrator” lub „NetPress”), o kapitale zakładowym w kwocie 4 206 550 zł. Korzystanie z Serwisu odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny w Serwisie Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku podania danych osobowych (np. w celu rozliczenia się z tytułu zakupu Produktu w Serwisie), Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie tych danych w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w serwisie, zakupów, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail).
 5. Administrator zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych nr księgi 065066 nr. zgłoszenia 000696/2005.
 6. Dane osobowe Użytkowników, otrzymywane przez Administratora podczas rejestracji w Serwisie, przekazywane są przez Użytkowników dobrowolnie [Art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych]. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem złożenia i prawidłowego wykonania Zamówienia na zakup Produktów oferowanych w Serwisie.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika [Art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych]. Użytkownicy zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt z Działem Pomocy Nexto, dostępnym w dziale Pomoc.
 8. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmioty zajmujące się realizacją płatności, dostawą produktów fizycznych, a także wydawnictwa (dostawcy Produktów) oraz ich autoryzowani audytorzy. W zakresie dokonywania płatności odbiorcami danych osobowych są:
  1. PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A3, 80–387 Gdańsk, Arkońska Busi­ness Center, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000227278, NIP 5862141089, REGON 220010531.
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
 9. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.
 10. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. PayLane sp. z o.o. oraz PayU S.A. odpowiedzialni są za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.
 11. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 12. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter).
 13. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 14. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Produktów, materiały niekomercyjne listy oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.
 15. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.
 16. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do  indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanej na Serwisie treści).
 17. Serwis do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics, bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics, należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA,  w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających Serwis i służy poprawie jakości funkcjonowania Serwisu oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu.
 18. Zamawiane produkty w Serwisie są oznaczane danymi zamawianego je Użytkownika tzw. znakami wodnymi (par. 9 pkt. 2 Regulaminu). Oznaczenie w ten sposób Produktów służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu. 
 19. Serwis zawiera odnośniki (tzw. linki) do innych stron lub usług  internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych niż Serwis stronach i usługach internetowych.

 

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Gwarancja satysfakcji

Nowości

 1. 1.Życie to coś więcej niż praca. Jak odzyskać równowagę między sferą zawodową i prywatną
 2. 2.Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie
 3. 3.Julka - mała weterynarka. Tom 12. Obóz w dżungli
 4. 4.Paradoks produktywności. Jak czerpać przyjemność z pracy, aby się chciało chcieć
 5. 5.Życie. Strategie przetrwania
 6. 6.Dobre porażki. Jak popełniać błędy, aby odnieść sukces
 7. 7.Dzieci Jagiellonów
 8. 8.Tomek na Alasce (t.10)
 9. 9.Tomek wśród łowców głów (t.6)
 10. 10.Czarownica piętro niżej

Najchętniej kupowane

 1. 1.Paradoks produktywności. Jak czerpać przyjemność z pracy, aby się chciało chcieć
 2. 2.Esencjalista
 3. 3.Szef wymagający i wyrozumiały
 4. 4.Biohacking. Przewodnik dla początkujących
 5. 5.Zakręty życia. Rozmowy o miłości, depresji, nałogach i odnajdywaniu siebie
 6. 6.Dzieci z Bullerbyn
 7. 7.Dobre porażki. Jak popełniać błędy, aby odnieść sukces
 8. 8.Potęga osobistego uroku. Jak zjednywać sobie ludzi
 9. 9.Pięć dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie
 10. 10.Pippi Pończoszanka