Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl


Angielski | Niemiecki | Rosyjski | Francuski | Hiszpański | Włoski | Grecki | Duński | Norweski
Rzetelna Firma
KIOSK SŁOWNICTWO.PL
materiały edukacyjne do nauki języków obcych

- kursy językowe MP3, audiobooki, książki i podręczniki w wydaniach cyfrowych -
Kursy językowe na MP3 | Pakiety audio | E-podręczniki | E-książki | Angielskie Audiobooki | E-prasa za darmo | Dołącz do Klubu | Kontakt

Regulamin promocji "Hity w Okazji Dnia"

(dalej jako: „Regulamin”)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Hity w Okazji Dnia” jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa, woj. mazowieckie, REGON 141022104, NIP 8222229291, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284503, z kapitałem zakładowym 5.006.550,00 (słownie: pięć milionów sześć tysięcy i pięćset pięćdziesiąt) złotych.
 2. Organizator niniejszym ogłasza promocję na zasadach oraz w czasie i miejscu określonym w niniejszym Regulaminie  i publicznie przyrzeka nagrody. Promocja rozpocznie się 30.09.2013 o godz. 12:00 i zakończy w dniu 28.11.2013 o godzinie 23:59:59 czasu polskiego (GMT +01:00). Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (dalej jako „k.c.”).

Rozdział 2 Cel

 1. Celem promocji jest wyłonienie spośród Uczestników tych, którzy spełnili warunki opisane w ust. 2 poniżej. Dla tych Uczestników przewidzianych jest łącznie 60 nagród (1 nagroda na 1 dzień promocji) w postaci:

  - 48 sztuk czytników ebooków "Onyx Boox i62 Espresso" o wartości 549 złotych brutto/sztuka w trakcie pierwszych 48 dni trwania promocji,  

  - 12 sztuk czytników ebooków "Onyx Boox i62HD Angel Glow" o wartości 699 złotych brutto/sztuka w trakcie ostatnich 12 dni trwania promocji,

  dalej łącznie jako „Nagrody.” 
 2. Zwycięzcami promocji będą Uczestnicy, którzy opłacą zamówienie o największej kwocie brutto w sklepie internetowym Nexto.pl w danym dniu trwania promocji. W zamówieniu musi znajdować się również oferta promocyjna prezentowana na stronie „Okazji Dnia” (http://www.nexto.pl/okazja-dnia.xml). Informacje o Uczestnikach, którzy wygrali Nagrodę będą podawane na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem http://fb.com/Nextopl. W razie problemów technicznych w działaniu serwisu Facebook, informacje będą podawane na mikroblogu Organizatora w serwisie Twitter pod adresem https://twitter.com/nexto_pl. Jeśli również serwis Twitter będzie niedostępny, informacje o Uczestnikach którzy otrzymali Nagrody zostaną przedstawione na blogu firmowym Organizatora pod adresem blog.nexto.pl.

  Przykład: Klient dodaje do koszyka ofertę widoczną na stronie promocji "Okazja Dnia", a następnie uzupełnia koszyk o dodatkowe pozycje (inne, niż oferowane w promocji „Okazja Dnia”), podnosząc wartość zamówienia do kwoty np. 123 złotych brutto. Jeśli wartość brutto takiego zamówienia w danym dniu trwania promocji będzie najwyższa, Uczestnik który je złożył otrzyma Nagrodę. Dokładne zasady promocji określa Rozdział 3. Regulaminu.

 3. Zamówienie uważa się za opłacone danego dnia promocji, jeżeli tego dnia kwota zamówienia została uznana na rachunku bankowym Organizatora. Jeżeli jednak Uczestnik dokonał zlecenia przelewu bankowego nie później niż do godz. 23:59:59 danego dnia promocji zamówienie uważa się za opłacone tego dnia, jeżeli kwota zamówienia została uznana na rachunku bankowym Organizatora nie później niż do godz. 14:00:00 dnia następnego.

Rozdział 3 Zasady

 1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 15 rok życia, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów. Można ją nadesłać listownie na adres Organizatora.
 2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Nie mogą także brać udziału Partnerzy programu partnerskiego Nextranet.pl (bez względu na typ ich umowy współpracy). Nie przysługuje im uprawnienie do wydania Nagrody pomimo spełnienia warunków określonych w Regulaminie. Mogą jednak oni normalnie reklamować promocję i nabywać ebooki w „Okazji Dnia”.
 3. Uczestnik promocji nabywa prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  - w okresie do 28.11.2013 (włącznie) opłaci zamówienie, które będzie zawierać jedną z ofert prezentowanych na stronie „Okazji Dnia”. Zamówienie to musi również obejmować dodatkowe produkty, tak aby wartość brutto zamówienia była w danym dniu najwyższa. Przykład został podany w ust. 2 Rozdziału 2 Regulaminu (jeśli w danym dniu trwania promocji zostały złożone 2 zamówienia o najwyższych kwotach na taką samą kwotę, to wygrywa to, które zostało wcześniej opłacone) – rozstrzyga moment uznania rachunku bankowego Organizatora);

  - wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z postanowieniem ust. 15 Rozdziału 4 Regulaminu;

  - w związku z zamówieniem biorącym udział w promocji nie naruszył regulaminu promocji ani regulaminu serwisu Nexto.pl;

  - Uczestnik nie jest osobą, o której mowa w ust. 2 powyżej;
 4. Na prośbę Uczestnika promocji jego zamówienie i zgłoszenie może być wycofane z udziału w promocji, pod warunkiem że prośba taka będzie przesłana w czasie trwania promocji drogą elektroniczną na adres pomoc@nexto.pl.
 5. Wyłonienie zwycięzców spośród Uczestników promocji, którzy spełnili wymogi Regulaminu dokona Organizator. Organizator zweryfikuje poprawność złożonych zamówień.
 6. Akceptacja przyjęcia Nagrody wyklucza możliwość skorzystania przez Uczestnika, który wyraził wolę otrzymania Nagrody z Gwarancji Satysfakcji, tj. zwrotu pieniędzy za opłacone zamówienie.

Rozdział 4 Przebieg promocji i nagrody

 1. Promocja przebiega na zasadach określonych w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Komisja wydelegowana przez Organizatora wyłoni Uczestników, którzy złożyli poprawne zamówienia, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Imię każdego zwycięzcy wraz z numerem jego zamówienia może być prezentowane na stronach internetowych Organizatora i pobocznych np. stronie sklepu, stronie sklepu w serwisie Facebook, blogu firmowym etc, na których zamieszczane były informacje o promocji.
 3. Organizator przewiduje łącznie 60 sztuk Nagród, o których wspomina ust. 1 Rozdziału 2 Regulaminu, w postaci - 48 sztuk czytników ebooków "Onyx Boox i62 Espresso" o wartości 549 złotych brutto/sztuka oraz 12 sztuk czytników ebooków "Onyx Boox i62HD Angel Glow" o wartości 699 złotych brutto/sztuka. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zwycięzca promocji będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zwycięzcy promocji po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,00 złotych, przy czym w odniesieniu do Nagrody, składającej się z dwóch elementów, wartość podatku dochodowego zostanie obliczona od łącznej wartości wygranych w promocji Nagród. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia promocji obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,00 złotych.
 5. O szczegółach i trybie przyznania Nagrody zwycięzca zostanie powiadomiony e-mailem.
 6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, którego zamówienie uprawnia go do żądania Nagrody, tj. braku odpowiedzi na e-mail wysłany przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jego wysłania, Uczestnik ten traci uprawnienie do żądania Nagrody.
 7. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych.
 8. Prawo do składania reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 30 dni od daty zakończenia promocji.
 9. Reklamacja pod rygorem nieważności musi być nadesłana e-mailem na adres pomoc@nexto.pl lub pisemnie na adres Organizatora wraz z uzasadnieniem.
 10. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania.
 11. Powiadomienie o decyzji Organizatora dotyczącej reklamacji nastąpi pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.
 12. Niniejszy Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom promocji na stronie internetowej sklepu.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy k.c. oraz inne powszechnie obowiązuje przepisy prawa.
 14. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji jest NetPress Digital sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zastawie 12, Kazimierów, 05-074 Halinów.
 15. Uczestnik podczas dodawania do koszyka oferty ze strony „Okazji Dnia” jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji wszystkich etapów promocji oraz publikacji jego imienia i numeru zamówienia na stronie internetowej wymieniającej zwycięzców promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
 16. Uczestnik ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do treści swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Jego dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 17. Prośba o usunięcie danych osobowych jest jednoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w promocji i z Nagrody w przypadku wygranej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej sklepu i będą wiązać Uczestników od chwili takiej publikacji.
 19. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji i w sposób wyłączny określają jej zasady.

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Gwarancja satysfakcji

Nowości

 1. 1.Życie. Strategie przetrwania
 2. 2.Dzieci Jagiellonów
 3. 3.Tomek na Alasce (t.10)
 4. 4.Tomek wśród łowców głów (t.6)
 5. 5.Czarownica piętro niżej
 6. 6.Kot z Bajki. O kocie, wężu i żywej wodzie. O kocie i czarodziejskim kruku
 7. 7.Chcę być zdrowy i wesoły
 8. 8.Zapomniane Kresy. Ostatnie polskie lata
 9. 9.Wielka księga wierszy i bajek
 10. 10.Jak zerwać z ograniczającymi schematami, złymi relacjami i żyć w zgodzie ze sobą

Najchętniej kupowane

 1. 1.Czerwona kartka dla Sprężyny
 2. 2.Biohacking. Przewodnik dla początkujących
 3. 3.Afryka Kazika
 4. 4.Karolcia
 5. 5.Esencjalista
 6. 6.Zjedz tę żabę! 21 metod podnoszenia wydajności w pracy i zwalczania skłonności do zwlekania
 7. 7.Szef wymagający i wyrozumiały
 8. 8.Nowy Jednominutowy Menedżer
 9. 9.4-godzinny tydzień pracy
 10. 10.Pippi Pończoszanka